JSW Zwałowanie i Rekultywacja

Informacje nieudostępnione w BIP

Na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014.782 j.t.) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji w tym terminie jest niemożliwe wnioskodawca zostanie poinformowany o powodach opóźnienia oraz nowym terminie przekazania informacji – nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie jest zobowiązana do składnia pisemnego wniosku. 

Wnioski w formie pisemnej należy kierować na adres: JSW Zwałowanie i rekultywacja Sp. z o.o. ul. Chlebowa 22, 44-335 Jastrzębie-Zdrój lub składać osobiście w kancelarii JSW ZiR (w godz. 7.00 – 15.00). Wnioski w formie elektronicznej należy kierować na adres: sekret[email protected] . Wniosek dostępny jest w zakładce "Dokumenty do pobrania".

Udostępnienie informacji i materiałów (z wyjątkiem niejawnych i objętych tajemnicą przedsiębiorstwa) może nastąpić za zgodą Zarządu JSW ZiR. Udostępnianie informacji niejawnych następuje tylko i wyłącznie osobom posiadającym poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie w zakresie dostępu do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji ze względu na niejawność informacji.

JSW Zwałowanie i Rekultywacja Sp. z o.o. zgodnie z art. 15. ustawy o dostępie do informacji publicznej zastrzega sobie prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych.

Metadane

Data publikacji : 04.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
JSW Zwałowanie i Rekultywacja Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry